Hoppa till innehåll
Hem » ELV-direktivet

ELV-direktivet

Elv direktivet för uttjänta bilar och skrotbilar

ELV-direktivet och den nya förordningen om cirkulära krav för fordonsindustrin syftar till att stärka återvinning och återanvändning inom sektorn och inkluderar en rad viktiga bestämmelser:

Design för cirkularitet: Det nya förslaget ställer krav på att fordon designas med tanke på cirkularitet, vilket innebär att de ska vara lätta att demontera och återvinna. Förordningen kräver att fordonens återanvändbarhet, återvinning och innehåll av återvunnet material verifieras redan vid typgodkännandet.

Ökade informationskrav: Tillverkare ska tillhandahålla utförlig information om hur fordon kan demonteras och återvinnas, samt specificera användningen och placeringen av kritiska råmaterial. Information om andelen återvunnet material i nya fordon ska också vara tillgänglig.

Förbättrade mål för återvunnet material: Förslaget innefattar specifika mål för ökad användning av återvunnen plast i nya fordon till 2030, och öppnar för möjligheten att fastställa framtida mål för andra material som stål och aluminium.

Reduktion av skadliga ämnen: Förordningen strävar efter att minska användningen av skadliga ämnen som bly och kvicksilver i nya fordon, i enlighet med EU:s Kemikaliestrategi, och överför befintliga begränsningar från direktiv till förordning.

Effektivare återvinning av fordon: Målet är att förbättra återvinningen av material som plast, stål och aluminium från uttjänta fordon. Förordningen innehåller tydligare riktlinjer för återvinning och förbjuder deponering av icke-inert avfall.

Reglering av fordonsexport: För att förebygga illegal export av fordon, stärker förslaget kraven på behandling av uttjänta fordon inom EU och inför striktare regler för skrotningsintyg.

Utvidgat producentansvar: Förordningen kräver att bilproducenter tar ett större ansvar för insamling och hantering av uttjänta fordon för att kompensera för ökade kostnader i återvinningsprocessen.

Expansion av fordonskategorier: Reglerna kommer gradvis att utvidgas till att omfatta fler fordonskategorier, med krav på detaljerad information om materialsammansättningen i fordon.

Anpassningar i svensk lagstiftning: Sverige kommer att behöva anpassa sina nationella lagar för att möta de nya EU-kraven och förhindra lagkonflikter.

Sanktioner: Nationella ändringar i straff- och sanktionsbestämmelser kommer att krävas för att uppfylla de nya kategorier av överträdelser som föreslås.

Dessa åtgärder är tänkta att främja en mer hållbar och cirkulär fordonsindustri, där målet är att minska miljöpåverkan och maximera effektiviteten i återvinningsprocessen.

Andra inlägg